background background

Réiserbann

Georges Kieffer

  • Member
  • 40 Joër, Réiser
  • Beruff : Employé public beim Office national de l’accueil (ONA), Member am Groupe de Travail "Inclusion" vun der grénger Partei.
  • Famill : 1 Kand